Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 13, 2017, 2:21 am - Lượt xem: 206 - 0.44 MB
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: February 2, 2018, 8:13 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:45 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ HỌC CHẤT LƯU-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:45 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI MÔN BƠM, QUẠT, KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:44 am - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP -LỚP 16CE1A_D - Ngày: February 2, 2018, 7:43 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ1A,B-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:42 am - Lượt xem: 57
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 56
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: February 2, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG -LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: January 31, 2018, 8:32 am - Lượt xem: 97
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: January 31, 2018, 8:32 am - Lượt xem: 216
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 31, 2018, 8:31 am - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:35 pm - Lượt xem: 109
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:34 pm - Lượt xem: 90
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:32 pm - Lượt xem: 75
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 24, 2018, 1:22 pm - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: January 22, 2018, 11:20 am - Lượt xem: 53
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:38 pm - Lượt xem: 105
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ1A,B - Ngày: January 10, 2018, 3:37 pm - Lượt xem: 102
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:36 pm - Lượt xem: 192
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:36 pm - Lượt xem: 143
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH-LỚP 15CD1A,B - Ngày: January 9, 2018, 10:03 am - Lượt xem: 127
 • ĐIỂM MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B - Ngày: January 9, 2018, 10:02 am - Lượt xem: 123
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16TH6A - Ngày: January 8, 2018, 10:12 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 17CT1A - Ngày: January 8, 2018, 9:15 am - Lượt xem: 88
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 4, 2018, 2:31 pm - Lượt xem: 85
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: January 4, 2018, 10:10 am - Lượt xem: 156
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 28, 2017, 12:54 pm - Lượt xem: 117
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CD1A,B - Ngày: December 28, 2017, 12:50 pm - Lượt xem: 138
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A - Ngày: December 28, 2017, 12:45 pm - Lượt xem: 98
 • ĐIỂM MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B - Ngày: December 28, 2017, 12:43 pm - Lượt xem: 119
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D - Ngày: December 25, 2017, 11:00 am - Lượt xem: 227
 • ĐIỂM MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL - Ngày: December 25, 2017, 10:59 am - Lượt xem: 250
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A - Ngày: December 25, 2017, 10:59 am - Lượt xem: 92
 • ĐIỂM MÔN BƠM, QUẠT, MÁY NÉN-LỚP 17SN1A - Ngày: December 22, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 71
 • ĐIỂM MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 17SN1A - Ngày: December 22, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 68
 • ĐIỂM MÔN CƠ HỌC CHẤT LƯU-LỚP 17SN1A - Ngày: December 22, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 51
 • ĐIỂM MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CD1A,B - Ngày: December 22, 2017, 8:15 am - Lượt xem: 122
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: December 22, 2017, 8:14 am - Lượt xem: 150
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L1 - Ngày: December 22, 2017, 8:14 am - Lượt xem: 178
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: December 22, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 60


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 24th of February 2018 - Lượt truy cập: