Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LÀN 1 - HKI - LỚP 22CĐ1A VÀ 22CT1A
Ngày: December 8, 2022, 6:25 am - Lượt xem: 21 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1- HK I - LỚP 22CH1A,B,C
Ngày: December 8, 2022, 6:24 am - Lượt xem: 16 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 22TQ1A,B (HIỆU CHỈNH)
Ngày: December 6, 2022, 7:11 am - Lượt xem: 36 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CĐ21_HL
Ngày: December 2, 2022, 3:06 am - Lượt xem: 38 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ20_HL
Ngày: December 2, 2022, 2:18 am - Lượt xem: 15 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CH1A,B,C
Ngày: November 17, 2022, 7:41 am - Lượt xem: 104 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ21_HL
Ngày: November 11, 2022, 1:16 am - Lượt xem: 64 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2-HKII-LỚP 21TQ1C - HKV - LỚP 20CH1A,B VÀ 20CĐ1A,B
Ngày: November 3, 2022, 4:27 am - Lượt xem: 117 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CT1A
Ngày: November 3, 2022, 4:26 am - Lượt xem: 45 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CN1A (HOÃN THI)
Ngày: November 3, 2022, 4:25 am - Lượt xem: 62 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CĐ1A
Ngày: October 26, 2022, 4:00 am - Lượt xem: 71 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC21_HL
Ngày: October 19, 2022, 1:36 am - Lượt xem: 64 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKIII- LỚP 21TQ1A,B
Ngày: October 6, 2022, 2:35 am - Lượt xem: 112 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1C
Ngày: September 6, 2022, 12:54 am - Lượt xem: 95 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKV- LỚP 20CH1A,B
Ngày: August 26, 2022, 6:32 am - Lượt xem: 134 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1- HKV - LỚP 20CĐ1A-B
Ngày: August 24, 2022, 9:14 am - Lượt xem: 104 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKII - LỚP 21CH1A-C, 21CĐ, 21CT, 21TQ1A-B (HIỆU CHỈNH)
Ngày: August 24, 2022, 2:29 am - Lượt xem: 159 - 0.59 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CN1A (HIỆU CHỈNH)
Ngày: June 14, 2022, 12:58 am - Lượt xem: 161 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 19, 20, 21_HL (HIỆU CHỈNH)
Ngày: June 10, 2022, 9:29 am - Lượt xem: 203 - 0.44 MB
LiỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1A-B
Ngày: June 7, 2022, 8:31 am - Lượt xem: 175 - 0.54 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 9th of December 2022 - Lượt truy cập: