Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

      Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Căn cứ quy chế tuyển dụng nhân sự của Trường Cao đẳng Điện lực TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường thông báo như sau:

1.Công bố kết quả thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh năm 2018 kèm theo thông báo này.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai và gửi kết quả thi tuyển đến người dự tuyển, thí sinh dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu) về Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh, số 554 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.Hồ Chí Minh (qua phòng TCHC). Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trong thời hạn đã nêu trên.

3.Danh sách kết quả thi tuyển được thông báo công khai tại trụ sở cơ quan nhà trường và tại Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: http://www.hepc.edu.vn. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh được biết./.
                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
                                                                                                  CHỦ TỊCH
                                                                                                     (đã ký)
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                Phạm Xuân Khang

Ngày: October 11, 2018, 11:03 am - Lượt xem: 712 - 0.05 MB
 • Dự án "Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong EVN" - Ngày: December 24, 2019, 3:52 pm - Lượt xem: 251
 • THƯ MỜI CBNCV HƯU TRÍ DỰ LỄ 20-11 - Ngày: November 11, 2019, 2:28 pm - Lượt xem: 212
 • Kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức, lao động 2018 - Ngày: October 11, 2018, 11:03 am - Lượt xem: 712
 • THƯ MỜI CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN HỌP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG - Ngày: November 1, 2016, 2:09 am - Lượt xem: 1710
 • Lịch công tác tuần - Ngày: March 25, 2016, 9:51 am - Lượt xem: 1274
 • Danh sách trúng tuyển năm 2014 - Ngày: September 9, 2014, 7:48 am - Lượt xem: 2646
 • Quyết định thôi việc - Ngày: September 9, 2014, 7:46 am - Lượt xem: 2576


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 26th of October 2021 - Lượt truy cập: