>> NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo sinh viên trở thành những cán bộ kỹ thuật có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức lý thuyết đi kèm và năng lực thực hành ở bậc Cao đẳng đáp ứng yêu cầu làm việc trong các lĩnh vực quản lý, vận hành sản xuất, tư vấn trong chuyên ngành hệ thống điện, có khả năng học tập lên trình độ cao hơn, phát triển thích ứng với sự tiến bộ của KHKT và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực ngành điện.

Ngày: April 20, 2017, 3:50 pm - Lượt xem: 1886

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành điện công nghiệp) có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực điện công nghiệp.

Ngày: April 20, 2017, 3:52 pm - Lượt xem: 1399

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành điều khiển tự động) có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực điện tự động công nghiệp, tự động trong hệ thống điện.

Ngày: April 27, 2017, 2:06 am - Lượt xem: 478
>> CỰU SINH VIÊN

Điện phải đi trước một bước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Con người là trọng tâm, là quyết định thắng lợi cho sự nghiệp này. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu.

Ngày: April 20, 2017, 2:54 pm - Lượt xem: 448

Các bạn đang có được những giáo viên kinh nghiệm và những trang thiết bị học tập cũng như cơ sở vật chất của một nhà trường nghề bậc nhất ở phía Nam, hãy tận dụng và đừng lãng phí bất kỳ giây phút giây học tập nào.

Ngày: April 20, 2017, 2:58 pm - Lượt xem: 1009

Khi ra trường công tác, đạt được nhiều thành công, phần lớn là nhờ sự giáo dục truyền đạt của thầy cô trong trường nên khi đang học các bạn trẻ phải học hết sức mình, tranh thủ tiếp thu kiến thức từ sách vở và thực tiễn ở thầy cô giáo.

Ngày: April 20, 2017, 3:06 pm - Lượt xem: 571