Chương trình đào tạo sinh viên trở thành những cán bộ kỹ thuật có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức lý thuyết đi kèm và năng lực thực hành ở bậc Cao đẳng đáp ứng yêu cầu làm việc trong các lĩnh vực quản lý, vận hành sản xuất, tư vấn trong chuyên ngành hệ thống điện, có khả năng học tập lên trình độ cao hơn, phát triển thích ứng với sự tiến bộ của KHKT và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực ngành điện.

Ngày: April 20, 2017, 3:50 pm - Lượt xem: 1725

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành điện công nghiệp) có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực điện công nghiệp.

Ngày: April 20, 2017, 3:52 pm - Lượt xem: 1263

Chương trình ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông đào tạo ra Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Điện tử - Viễn thông có khả năng đáp ứng một cách đa dạng hóa các yêu cầu về kiến thức chuyên môn ngành cũng như kiến thức về xã hội; Có phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học; Biết phân tích, tư duy và áp dụng những kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn của ngành; Biết làm cách nào để khai thác công nghệ hiện tại, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất.

Ngày: April 20, 2017, 3:54 pm - Lượt xem: 827

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành điều khiển tự động) có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực điện tự động công nghiệp, tự động trong hệ thống điện.

Ngày: April 27, 2017, 2:06 am - Lượt xem: 417

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo các cử nhân trình độ cao đẳng chuyên ngành Quản lý năng lượng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực tư vấn, quản lý, sản xuất và kinh doanh năng lượng.

Ngày: April 27, 2017, 2:07 am - Lượt xem: 391

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Ngày: April 27, 2017, 2:09 am - Lượt xem: 296

Đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức có liên quan đến hoạt động quản trị kinh doanh ở doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành Điện; có những kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực được đào tạo; có khả năng tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm thích ứng với môi trường công việc trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra chương trình đào tạo này cũng nhằm giúp những sinh viên hệ cao đẳng có cơ hội để tiếp tục học hoàn thiện hệ đại học khi có nhu cầu.

Ngày: April 27, 2017, 2:10 am - Lượt xem: 299