Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: August 10, 2023, 6:36 am - Lượt xem: 241 - 0.39 MB

Ngày: August 10, 2023, 6:35 am - Lượt xem: 184 - 0.3 MB

Ngày: May 16, 2023, 6:32 am - Lượt xem: 275 - 0.28 MB

Ngày: May 8, 2023, 7:46 am - Lượt xem: 209 - 0.21 MB

Ngày: May 8, 2023, 7:45 am - Lượt xem: 153 - 0.27 MB
 • Đề cương ôn tập môn LĐ lớp 22TQ1A-B - Ngày: May 8, 2023, 7:45 am - Lượt xem: 177
 • Đề cương ôn tập môn VHTBA lớp 22TQ1A-B - Ngày: May 8, 2023, 7:44 am - Lượt xem: 156
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 21TQ1C - Ngày: December 19, 2022, 7:16 am - Lượt xem: 248
 • Đề cương ôn tập môn NMĐ lớp 21CH1A-C - Ngày: November 29, 2022, 7:30 am - Lượt xem: 241
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 21CH1A-C - Ngày: November 29, 2022, 7:30 am - Lượt xem: 225
 • Đề cương ôn tập môn QLSC lớp 21CH1A-C - Ngày: November 29, 2022, 7:28 am - Lượt xem: 223
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 21TQ1A-B - Ngày: October 20, 2022, 2:24 am - Lượt xem: 234
 • Đề cương ôn tập môn QLSCTHT lớp 21TQ1A-B - Ngày: June 24, 2022, 7:20 am - Lượt xem: 276
 • Đề cương ôn tập VHTBA lớp 21TQ1A-B - Ngày: June 21, 2022, 6:47 am - Lượt xem: 236
 • Đề cương ôn tập NMĐ lớp 21TQ1A-B - Ngày: June 21, 2022, 6:46 am - Lượt xem: 227
 • Đề cương ôn tập môn LĐ lớp 21TQ1A-B - Ngày: June 21, 2022, 6:45 am - Lượt xem: 236
 • Đề cương ôn tập môn LĐ lớp 21CH1A-C - Ngày: June 21, 2022, 6:41 am - Lượt xem: 225
 • Đề cương ôn tập môn QLSC lớp 19CH-HL - Ngày: June 21, 2022, 6:40 am - Lượt xem: 199
 • Đề cương QLSC lớp 19CH1A-B - Ngày: January 8, 2021, 9:48 am - Lượt xem: 663
 • Đề cương ôn tập môn SCADA lớp 18CH1A-D - Ngày: January 5, 2021, 10:03 am - Lượt xem: 554
 • Đề cương ôn tập môn NLTT lớp 18CH1A-D - Ngày: January 5, 2021, 10:01 am - Lượt xem: 442
 • Đề cương ôn tập môn NMĐ lớp 19CH1A-B - Ngày: January 5, 2021, 10:00 am - Lượt xem: 448
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 19CH1A-B - Ngày: January 5, 2021, 9:59 am - Lượt xem: 445
 • Đề cương thực tập tại các Chi nhánh Điện Cao Thế-Công Ty Truyền Tải Điện năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:25 am - Lượt xem: 570
 • Đề cương thực tập tại Công Ty Thí Nghiệm Điện năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:24 am - Lượt xem: 621
 • Đề cương thực tập tại Nhà Máy Năng Lượng Mặt Trời năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:23 am - Lượt xem: 591
 • Đề cương thực tập tại các Nhà Máy Thủy Điện-Nhiệt Điện năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:22 am - Lượt xem: 593
 • Đề cương thực tập tại các Công Ty Điện Lực năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:21 am - Lượt xem: 732
 • Đề cương ôn tập môn VHTBA lớp 18CH1A-D - Ngày: October 2, 2020, 2:43 pm - Lượt xem: 556
 • Đề cương ôn tập môn LĐ lớp 19TQ1A - Ngày: August 4, 2020, 10:47 am - Lượt xem: 521
 • Đề cương ôn tập môn QLSCLĐ lớp 19TQ1A - Ngày: July 27, 2020, 9:29 am - Lượt xem: 483
 • Đề cương ôn tập môn NMĐ lớp 19TQ1A - Ngày: July 27, 2020, 9:25 am - Lượt xem: 432
 • Đề cương ôn tập môn VHHTĐ lớp 18CT1A - Ngày: July 27, 2020, 9:22 am - Lượt xem: 469
 • Đề cương ôn tập môn LĐ lớp 19CH1A-B - Ngày: July 20, 2020, 10:24 am - Lượt xem: 483
 • Đề cương ôn tập môn VHHTĐ lớp 18CH1A-D - Ngày: July 20, 2020, 10:23 am - Lượt xem: 547
 • Đề cương ôn tập môn ÔĐHTĐ lớp 18CH1A-D - Ngày: July 16, 2020, 2:22 pm - Lượt xem: 544
 • Đề cương ôn tập môn VHTBA lớp 18TQ1A - Ngày: May 19, 2020, 4:21 pm - Lượt xem: 487
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 18TQ1A - Ngày: May 19, 2020, 4:19 pm - Lượt xem: 538
 • Đề cương Ổn Định HTĐ lớp 17CĐ1A-B - Ngày: December 20, 2019, 3:17 pm - Lượt xem: 544
 • Đề cương SCADA lớp 17CH1A-D - Ngày: December 16, 2019, 11:01 am - Lượt xem: 754
 • Đề cương NLTT lớp 17CH1A-D - Ngày: December 16, 2019, 11:00 am - Lượt xem: 675
 • Đề cương VHTBA lớp 17CT1A - Ngày: December 10, 2019, 4:25 pm - Lượt xem: 657
 • Đề cương QLSC lớp 18CH1A-D - Ngày: December 10, 2019, 4:04 pm - Lượt xem: 522
 • Đề cương NMĐ lớp 18CH1A-D - Ngày: December 10, 2019, 4:03 pm - Lượt xem: 555
 • Đề cương BVRL lớp 18CH1A-D - Ngày: December 10, 2019, 4:01 pm - Lượt xem: 565
 • ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TẠI CÁC CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN - Ngày: August 15, 2019, 9:21 am - Lượt xem: 986
 • ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÁC TRẠM TRUYỀN TẢI-CAO THẾ - Ngày: August 15, 2019, 9:21 am - Lượt xem: 624
 • ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÁC NHÀ MÁY NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI - Ngày: August 15, 2019, 9:20 am - Lượt xem: 607
 • ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN- NHIỆT ĐIỆN - Ngày: August 15, 2019, 9:20 am - Lượt xem: 654
 • ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC - Ngày: August 15, 2019, 9:19 am - Lượt xem: 752


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: