Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 22CH1A,B,C
Ngày: April 23, 2024, 1:35 am - Lượt xem: 12 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 – CĐ2022 HK3_HL
Ngày: April 15, 2024, 8:56 am - Lượt xem: 47 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C
Ngày: April 4, 2024, 3:52 am - Lượt xem: 163 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CĐ1A
Ngày: April 4, 2024, 3:51 am - Lượt xem: 11 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1C,D
Ngày: April 3, 2024, 8:52 am - Lượt xem: 46 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - CĐ2022 HK3_HL
Ngày: March 18, 2024, 9:06 am - Lượt xem: 56 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP K21_HL
Ngày: February 21, 2024, 12:50 am - Lượt xem: 84 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1A,B
Ngày: February 5, 2024, 2:42 am - Lượt xem: 112 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23CĐ1A
Ngày: February 5, 2024, 2:42 am - Lượt xem: 54 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23CH1A,B,C
Ngày: February 5, 2024, 2:41 am - Lượt xem: 123 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23TQ1C,D
Ngày: February 5, 2024, 2:34 am - Lượt xem: 189 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C
Ngày: February 5, 2024, 2:34 am - Lượt xem: 99 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CĐ1A
Ngày: February 5, 2024, 2:33 am - Lượt xem: 44 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CT1A
Ngày: February 5, 2024, 2:33 am - Lượt xem: 29 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CĐ1A
Ngày: December 4, 2023, 9:48 am - Lượt xem: 168 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CT1A
Ngày: December 4, 2023, 9:48 am - Lượt xem: 66 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C
Ngày: December 4, 2023, 9:47 am - Lượt xem: 125 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 23CH1A,B,C
Ngày: December 4, 2023, 9:42 am - Lượt xem: 338 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23TQ1A,B (Hiệu chỉnh)
Ngày: November 24, 2023, 8:36 am - Lượt xem: 489 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23CĐ1A (Hiệu chỉnh)
Ngày: November 24, 2023, 8:35 am - Lượt xem: 275 - 0.57 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: