Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV COI THI TUAN TU 17-09 den 23-09-2018

Ngày: September 14, 2018, 3:48 pm - Lượt xem: 2512 - 0.03 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 23, 2024, 1:35 am - Lượt down: 12
 • LỊCH THI LẦN 2 – CĐ2022 HK3_HL - Ngày:April 15, 2024, 8:56 am - Lượt down: 47
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 4, 2024, 3:52 am - Lượt down: 163
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CĐ1A - Ngày:April 4, 2024, 3:51 am - Lượt down: 11
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1C,D - Ngày:April 3, 2024, 8:52 am - Lượt down: 46
 • LỊCH THI LẦN 1 - CĐ2022 HK3_HL - Ngày:March 18, 2024, 9:06 am - Lượt down: 56
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP K21_HL - Ngày:February 21, 2024, 12:50 am - Lượt down: 84
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1A,B - Ngày:February 5, 2024, 2:42 am - Lượt down: 112
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23CĐ1A - Ngày:February 5, 2024, 2:42 am - Lượt down: 54
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:February 5, 2024, 2:41 am - Lượt down: 123
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23TQ1C,D - Ngày:February 5, 2024, 2:34 am - Lượt down: 189
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:February 5, 2024, 2:34 am - Lượt down: 99
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CĐ1A - Ngày:February 5, 2024, 2:33 am - Lượt down: 44
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CT1A - Ngày:February 5, 2024, 2:33 am - Lượt down: 29
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CĐ1A - Ngày:December 4, 2023, 9:48 am - Lượt down: 168


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: