Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1-HKIII- LỚP 21TQ1A,B
Ngày: October 6, 2022, 2:35 am - Lượt xem: 436 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1C
Ngày: September 6, 2022, 12:54 am - Lượt xem: 517 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKV- LỚP 20CH1A,B
Ngày: August 26, 2022, 6:32 am - Lượt xem: 474 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1- HKV - LỚP 20CĐ1A-B
Ngày: August 24, 2022, 9:14 am - Lượt xem: 418 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKII - LỚP 21CH1A-C, 21CĐ, 21CT, 21TQ1A-B (HIỆU CHỈNH)
Ngày: August 24, 2022, 2:29 am - Lượt xem: 514 - 0.59 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CN1A (HIỆU CHỈNH)
Ngày: June 14, 2022, 12:58 am - Lượt xem: 579 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 19, 20, 21_HL (HIỆU CHỈNH)
Ngày: June 10, 2022, 9:29 am - Lượt xem: 511 - 0.44 MB
LiỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1A-B
Ngày: June 7, 2022, 8:31 am - Lượt xem: 503 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CT1A
Ngày: June 3, 2022, 3:31 am - Lượt xem: 478 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CĐ1A
Ngày: June 3, 2022, 3:29 am - Lượt xem: 436 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CH1A-C
Ngày: June 3, 2022, 3:29 am - Lượt xem: 520 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 21CN1A và 21TQ1C
Ngày: June 1, 2022, 7:26 am - Lượt xem: 937 - 0.36 MB
Lịch thi tốt nghiệp lần 5 - Lớp 16TH
Ngày: May 16, 2022, 3:29 am - Lượt xem: 513 - 0.53 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKIV - LỚP 20CH1A-B và 20CĐ1A-B
Ngày: April 6, 2022, 8:24 am - Lượt xem: 597 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1C
Ngày: March 31, 2022, 8:19 am - Lượt xem: 522 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CN1A
Ngày: March 21, 2022, 12:54 am - Lượt xem: 546 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 21CH1A-B, 21CĐ-CB-CT, 21TQ1A-B
Ngày: March 8, 2022, 12:41 am - Lượt xem: 948 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKV LỚP 19CT, 19CĐ - HKIII 20CH, 20TQ1A - HKII LỚP 20TQ1B
Ngày: February 15, 2022, 3:06 am - Lượt xem: 648 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18,19,20_HL
Ngày: February 10, 2022, 6:40 am - Lượt xem: 609 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CĐ1A,B
Ngày: February 8, 2022, 7:24 am - Lượt xem: 643 - 0.55 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: