Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

        1. Phối hợp với các khoa xây dựng mục tiêu, chương trình và phương pháp đào tạo trình độ trung cấp/cao đẳng chính quy trình Hiệu trưởng xem xét quyết định; tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo mới của Nhà trường, mở các mã ngành đào tạo mới theo yêu cầu của quá trình hội nhập khu vực và thế giới cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước;

      2. Tham mưu cho Ban Giám hiệụ nhà trường các chiến lược về đào tạo và quản lý đào tạo cho phù hợp với quy định về đào tạo theo tín chỉ; xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản về quản lý đào tạo;

      3. Lập kế hoạch tuyển sinh và phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác tư vấn tuyển sinh, tuyển sinh trình độ trung cấp/cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông hàng năm;

      4. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập, thi hết học kỳ, thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp;

       5. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và thực hiện kế hoạch đào tạo ở các Khoa, kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo, đề xuất ý kiến để bổ sung, thay đổi các quy định cho phù hợp thực tiễn của Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

       6. Tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập theo hệ thống tín chỉ, quản lý thời khóa biểu của sinh viên; tập huấn các thư ký khoa nắm vững quy định về quản lý sinh viên và tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập;

       7. Lập thời khoá biểu, bố trí phòng học và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy của giảng viên; xác nhận việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên;

       8. Quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên trình độ trung cấp/cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông hàng năm; lập danh sách học sinh sinh viên được học tiếp, học lại, ngừng học, thôi học, hoàn thiện điểm và danh sách học sinh sinh viên tốt nghiệp; tham mưu cho lãnh đạo trường về xét tốt nghiệp cho học sinh sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

      9.  Đề xuất với lãnh đạo Nhà trường tổ chức các cuộc họp chuyên môn để triển khai  kế hoạch giảng dạy và học tập, kế hoạch thi học kỳ và các cuộc họp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

       10. Tổ chức việc mua phôi bằng tốt nghiệp ở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng cho trình độ trung cấp/cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông hàng năm theo quy định;

      11. Xác nhận kết quả học tập của học sinh sinh viên và phát bằng cho học sinh sinh viên trình độ trung cấp/cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông hàng năm tốt nghiệp;

      12. Phối hợp với các Khoa tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập, nghiên cứu và phổ biến các kinh nghiệm đào tạo;

      13. Tổ chức khai giảng và bế giảng các khoá đào tạo trình độ trung cấp/cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông hàng năm; tổ chức phổ biến quy chế đào tạo cho học sinh sinh viên trình độ trung cấp/cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông hàng năm đến nhập trường;

      14. Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho học sinh sinh viên học tập học phần giáo dục quốc phòng-an ninh; cấp phát cho học sinh sinh viên các chứng chỉ về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng-an ninh;

       15. Quản lý thư viện trường đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ về giáo trình, sách tham khảo, photo, in ấn …

Ngày: August 7, 2017, 3:27 pm - Lượt xem: 1843
  • Chức năng nhiệm vụ - Ngày: August 7, 2017, 3:27 pm - Lượt xem: 1843
  • Cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo - Ngày: August 7, 2017, 3:25 pm - Lượt xem: 2322
  • Giới thiệu phòng Đào tạo - Ngày: August 7, 2017, 3:23 pm - Lượt xem: 2253


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: