Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trên cơ sở tách một phần chức năng từ Trung tâm Công nghệ Năng lượng Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM

Điều 2: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc trường Cao đẳng Điện lực TP HCM, hoạt động theo qui chế và các Quy định hiện hành của nhà trường.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Các ông Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Giám đốc Trung tâm và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 Nơi nhận
 HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC;

(đã ký)
 TS. Phạm Xuân Khang


Ngày: September 30, 2016, 3:05 am - Lượt xem: 1674
  • Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm NN-TH - Ngày: September 30, 2016, 3:16 am - Lượt xem: 2061
  • Quyết định thành lập Trung tâm NN TH - Ngày: September 30, 2016, 3:05 am - Lượt xem: 1674


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 18th of July 2024 - Lượt truy cập: