Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Được thành lập từ năm 2008 theo Quyết định 241/QĐ-CDDH.2 ngày 08/10/2008 Trung tâm NN-TH trường Cao đẳng Điện lực TP HCM có:

Chức năng:

Trung tâm ngoại ngữ – tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học có hướng dẫn nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu nâng chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nhiệm vụ:

1. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, trên cơ sở đề xuất với nhà Trường kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục.

a). Chương trình ngoại ngữ cc cấp độ và các hình thức khc nhau.

b). Chương trình tin học các cấp độ và các hình thức khc nhau.

c). Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông.

d). Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu riêng của người học.

e). Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông cho giáo viên trung tâm và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu.

3. Thực hiện công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

4. Tổ chức kiểm tra chất lượng, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

5. Liên kết với trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ – tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra chất lượng và cấp chứng chỉ ngọai ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông.

6. Nghiêm cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

Ngày: September 30, 2016, 3:16 am - Lượt xem: 2028
  • Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm NN-TH - Ngày: September 30, 2016, 3:16 am - Lượt xem: 2028
  • Quyết định thành lập Trung tâm NN TH - Ngày: September 30, 2016, 3:05 am - Lượt xem: 1629


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: