Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Trung tâm ngoại ngữ – tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên  chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học trực thuộc Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh. Từ đây gọi tắt là Trung tâm.

Ngày: September 30, 2016, 3:16 am - Lượt xem: 2047 - 0 MB

                    Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

                    Căn cứ qui chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM ban hành tại quyết định số 509/QĐ-EVN ngày 19 tháng 7 năm 2012.

                    Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-CDDHCM-TCHC ngày 10 tháng 08 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM về việc thành lập Trung tâm Công nghệ năng lượng - Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM.

                    Theo đề nghị của trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Ngày: September 30, 2016, 3:05 am - Lượt xem: 1663 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: