Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: November 29, 2022, 7:30 am - Lượt xem: 93 - 0.35 MB
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 21TQ1C - Ngày: December 19, 2022, 7:16 am - Lượt xem: 112
 • Đề cương ôn tập môn NMĐ lớp 21CH1A-C - Ngày: November 29, 2022, 7:30 am - Lượt xem: 119
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 21CH1A-C - Ngày: November 29, 2022, 7:30 am - Lượt xem: 93
 • Đề cương ôn tập môn QLSC lớp 21CH1A-C - Ngày: November 29, 2022, 7:28 am - Lượt xem: 108
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 21TQ1A-B - Ngày: October 20, 2022, 2:24 am - Lượt xem: 98
 • Đề cương ôn tập môn QLSCTHT lớp 21TQ1A-B - Ngày: June 24, 2022, 7:20 am - Lượt xem: 154
 • Đề cương ôn tập VHTBA lớp 21TQ1A-B - Ngày: June 21, 2022, 6:47 am - Lượt xem: 111
 • Đề cương ôn tập NMĐ lớp 21TQ1A-B - Ngày: June 21, 2022, 6:46 am - Lượt xem: 114
 • Đề cương ôn tập môn LĐ lớp 21TQ1A-B - Ngày: June 21, 2022, 6:45 am - Lượt xem: 107
 • Đề cương ôn tập môn LĐ lớp 21CH1A-C - Ngày: June 21, 2022, 6:41 am - Lượt xem: 112
 • Đề cương ôn tập môn QLSC lớp 19CH-HL - Ngày: June 21, 2022, 6:40 am - Lượt xem: 89
 • Đề cương QLSC lớp 19CH1A-B - Ngày: January 8, 2021, 9:48 am - Lượt xem: 529
 • Đề cương ôn tập môn SCADA lớp 18CH1A-D - Ngày: January 5, 2021, 10:03 am - Lượt xem: 431
 • Đề cương ôn tập môn NLTT lớp 18CH1A-D - Ngày: January 5, 2021, 10:01 am - Lượt xem: 335
 • Đề cương ôn tập môn NMĐ lớp 19CH1A-B - Ngày: January 5, 2021, 10:00 am - Lượt xem: 353
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 19CH1A-B - Ngày: January 5, 2021, 9:59 am - Lượt xem: 325
 • Đề cương thực tập tại các Chi nhánh Điện Cao Thế-Công Ty Truyền Tải Điện năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:25 am - Lượt xem: 450
 • Đề cương thực tập tại Công Ty Thí Nghiệm Điện năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:24 am - Lượt xem: 466
 • Đề cương thực tập tại Nhà Máy Năng Lượng Mặt Trời năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:23 am - Lượt xem: 465
 • Đề cương thực tập tại các Nhà Máy Thủy Điện-Nhiệt Điện năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:22 am - Lượt xem: 419
 • Đề cương thực tập tại các Công Ty Điện Lực năm 2020 - Ngày: October 6, 2020, 9:21 am - Lượt xem: 611
 • Đề cương ôn tập môn VHTBA lớp 18CH1A-D - Ngày: October 2, 2020, 2:43 pm - Lượt xem: 428
 • Đề cương ôn tập môn LĐ lớp 19TQ1A - Ngày: August 4, 2020, 10:47 am - Lượt xem: 400
 • Đề cương ôn tập môn QLSCLĐ lớp 19TQ1A - Ngày: July 27, 2020, 9:29 am - Lượt xem: 362
 • Đề cương ôn tập môn NMĐ lớp 19TQ1A - Ngày: July 27, 2020, 9:25 am - Lượt xem: 318
 • Đề cương ôn tập môn VHHTĐ lớp 18CT1A - Ngày: July 27, 2020, 9:22 am - Lượt xem: 355
 • Đề cương ôn tập môn LĐ lớp 19CH1A-B - Ngày: July 20, 2020, 10:24 am - Lượt xem: 374
 • Đề cương ôn tập môn VHHTĐ lớp 18CH1A-D - Ngày: July 20, 2020, 10:23 am - Lượt xem: 408
 • Đề cương ôn tập môn ÔĐHTĐ lớp 18CH1A-D - Ngày: July 16, 2020, 2:22 pm - Lượt xem: 423
 • Đề cương ôn tập môn VHTBA lớp 18TQ1A - Ngày: May 19, 2020, 4:21 pm - Lượt xem: 367
 • Đề cương ôn tập môn BVRL lớp 18TQ1A - Ngày: May 19, 2020, 4:19 pm - Lượt xem: 417
 • Đề cương Ổn Định HTĐ lớp 17CĐ1A-B - Ngày: December 20, 2019, 3:17 pm - Lượt xem: 436
 • Đề cương SCADA lớp 17CH1A-D - Ngày: December 16, 2019, 11:01 am - Lượt xem: 644
 • Đề cương NLTT lớp 17CH1A-D - Ngày: December 16, 2019, 11:00 am - Lượt xem: 564
 • Đề cương VHTBA lớp 17CT1A - Ngày: December 10, 2019, 4:25 pm - Lượt xem: 547
 • Đề cương QLSC lớp 18CH1A-D - Ngày: December 10, 2019, 4:04 pm - Lượt xem: 413
 • Đề cương NMĐ lớp 18CH1A-D - Ngày: December 10, 2019, 4:03 pm - Lượt xem: 452
 • Đề cương BVRL lớp 18CH1A-D - Ngày: December 10, 2019, 4:01 pm - Lượt xem: 460
 • ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TẠI CÁC CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN - Ngày: August 15, 2019, 9:21 am - Lượt xem: 881
 • ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÁC TRẠM TRUYỀN TẢI-CAO THẾ - Ngày: August 15, 2019, 9:21 am - Lượt xem: 479


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 5th of February 2023 - Lượt truy cập: